หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   28 ก.พ. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีน ตามโครงการส่งเสริม รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าปี2562    15 ก.พ. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562   6 ก.พ. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์   6 ก.พ. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่คลืปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเชียนของไทย   5 ก.พ. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสรของราชการ พ.ศ.2540    30 ม.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.รวมไทยพัฒนา เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิในทรัพย์สินที่อยู่ในเขตตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก อันจะต้องเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพืมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   3 ม.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี2562   3 ม.ค. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเชื้อ   3 ม.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครธิดาปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562 ผ่านทางออนไลน์   14 ธ.ค. 2561 92
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20