กำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีน ตามโครงการส่งเสริม รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าปี2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 ระหว่างวันที่  25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม  2562  ให้กับชาวตำบลรวมไทยพัฒนาทุกหมู่บ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 14.33 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 38 ท่าน