เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:30 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระจังหวัดตาก โดยในการประชุมสภาสมัยสามัญในวันนี้เป็นการพิจารณากำหนดสมัยสามัญในปี2562 และสมัยแรกของปีถัดไป 2563 พิจารณาร่างข้อบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นพ. ศ. 2561 ถึง 2564 ครั้งที่ 1 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 10.39 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย