ประกาศ อบต.รวมไทยพัฒนา เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิในทรัพย์สินที่อยู่ในเขตตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก อันจะต้องเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพืมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ม.ค. 2562 เวลา 14.54 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 48 ท่าน