แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ2561 แบบ สขร.1  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 09.27 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 44 ท่าน