หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.รวมไทยพัฒนา เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิในทรัพย์สินที่อยู่ในเขตตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก อันจะต้องเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพืมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   3 ม.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี2562   3 ม.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเชื้อ   3 ม.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครธิดาปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562 ผ่านทางออนไลน์   14 ธ.ค. 2561 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ   4 ธ.ค. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2562   4 ธ.ค. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี   14 พ.ย. 2561 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนดำเนินงาน   14 พ.ย. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561   14 พ.ย. 2561 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ2561 แบบ สขร.1   14 พ.ย. 2561 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19